Selamat Datang,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

 

Tiada ungkapan yang indah selain ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terkira. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau.

 

“ Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji - Mu dan menyucikan nama – Mu? “ Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”… [ Al Baqarah : 30 ]

 

" Wahai orang – orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu , “ Berilah kelapangan di dalam majelis – majelis [tempat belajar], “maka lapangkanlah, maka niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu” maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan. [58 :11].

 

Pribadi muslim adalah sosok manusia yang memiliki identitas tertentu, memiliki iman yang kokoh, beribadah hanya kepada Allah, bertingkah laku sesuai tauladan Rasulullah saw.

Anak merupakan amanah Allah swt, yang harus kita jaga dan pelihara sebaik- baiknya, karena ia adalah aset terbesar yang dimiliki oleh orang tuanya yang akan berpengaruh besar pada lingkungannya.

Memiliki anak yang Sholeh – sholehah dengan akhlaq islami adalah dambaan setiap orang tua. Untuk itu dalam mencapainya diperlukan peranan yang besar dari orang tua, lingkungan dan tempat pendidikan yang baik.

 

Dalam rangka membentuk pribadi muslim yang islami dan memiliki pondasi yang kokoh serta menjadikan anak yang sholeh – sholehah maka TPQ Al Farras merasa terpanggil untuk peduli akan keadaan umat muslim saat ini, untuk mendidik, mengarahkan, membimbing dan melatih dengan mengacu pada Al Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, dengan sistem belajar,” Bermain sambil Belajar “ dalam suasana taman yang asri dan alami sehingga tecipta nuansa yang menyenangkan.

 

Era globalisasi dan teknologi yang ada sekarang ini dan melihat perkembangan zaman, untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi maka Al Farras sudah perlu kiranya untuk menghadirkan website sebagai sarana media komunikasi dan  informasi .

Untuk itu silahkan untuk mengenal al farras lebih dekat, dengan membaca sejarah, profil, program, dan aneka kegiatan yang diselenggarakan oleh al farras.Mohon do'anya semoga Al Farras tetap istiqomah untuk menjalankan perannya dalam menjadikan generasi terbebas dari buta huruf al qur'an, dukungan dan do'a semua pihak diharapkan untuk kelangsungan lembaga ini.Wassalamu'alaikum wr.wb