Selamat Datang,...

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada ungkapan yang indah selain ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terkira. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau.

“ Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji - Mu dan menyucikan nama – Mu? “ Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”… [ Al Baqarah : 30 ]

Al Qur'an Bekal dan Tuntunan Dalam Berda'wah

Posted under Artikel on : 31/12/2016 10:28:13

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Di samping itu Dia juga memberikan bekal kepada manusia dengan bekal yang memandunya supaya dapat menjalankan  tugas kekhalifahan, yakni Al-Qur’an Al-Karim.

Al Qur'an adalah pedoman hidup manusia dalam mengarungi tugas kekhalifahannya di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 185. Namun demikian yang mampu mengambilnya sebagai petunjuk hanyalah orang - orang yang bertaqwa ( QS. Al Baqarah : 2 ).


comments

Wakaf Menuai Berkah Dunia - Akherat

Posted under Artikel on : 23/12/2016 15:12:13

Pada suatu saat Umar bin Khattab, Sahabat Rasulullah SAW memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Lantas ia mendatangi Rasulullah dan berkata: “Aku telah mendapatkan sebidang tanah yang paling berharga, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Jika engkau menghendaki, wakafkanlah tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”.

comments

Bahaya Lidah

Posted under Artikel on : 24/11/2016 08:56:09
Afatul lisan adalah dua ungkapan kata yang memiliki arti bahaya lidah, hal ini bukan berarti lidah selalu membawa mudhorat bagi manusia, karena lidah juga bermanfaat bagi manusia. Dengan lidah seseorang dapat berbicara dan menyampaikan maksud yang diinginkan. Namun harus disadari pula bahwa betapa banyak orang yang tergelincir karena lidahnya, akibat ketidak mampuan pemilik lidah menjaga dari ucapan dan kata-kata yang keluar dari lidah tersebut. Karena itu sangatlah urgen dalam kehidupan seorang muslim memahami bahaya dari lisan sebagaimana juga memahami akan manfaat lisan tersebut.

comments

Birrul Walidain

Posted under Artikel on : 23/11/2016 15:53:42

Birrul Walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, kebaikan tersebut mencakup dzahiran wa batinan dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai fitrah manusia. Wajibatul walid (kewajiban orang tua) ialah orang tua berkewajiban mempersiapkan anak-anaknya agar berbakti kepadanya. Sabda Rasulullah "Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya". 

comments

Anak dan Masa Depan Umat Islam

Posted under Artikel on : 19/11/2016 18:42:13
Anak adalah harapan di masa yang akan datang. Kalimat ini seringkali kita dengar dan amat lengket di benak kita. Tak ada yang memungkiri ucapan itu, karena memang ia sebuah kenyataan bukan hanya sekedar ungkapan perumpamaan, benar-benar terjadi bukan sebatas khayalan belaka. Karenanya sudah semestinya memberikan perhatian khusus dalam hal mendidiknya sehingga kelak mereka menjadi para pengaman dan pelopor masa depan umat Islam.

comments

0218452178
D42042C1
08561305335
admin@alfarras.org